Descarcati de aici Regulile de mediere ADR Center Romania in format PDF.

[Adoptate de ADR Center România și în vigoare la data de 01.03.2022]

Articolul 1. Scopul și aplicarea Regulilor

1.1. Regulile de mediere (”Reguli”) ale ADR Center România stabilesc principiile și regulile care guvernează procedura de mediere gestionată de către mediatorii din rețeaua ADR Center România și formele de exercitare din cadrul cărora aceștia furnizează servicii de mediere.

1.2. Regulile sunt aplicabile oricărui caz de mediere gestionat de un mediator ADR Center România sau care survine ca urmare a clauzei de mediere ADR Center România.

1.3. Regulile de mediere ale ADR Center Romania se completează cu dispozițiile Legii nr. 192/2006 cu privire la mediere și organizarea profesiei de mediator cu modificările și completările ulterioare.

1.4. Prezentele Reguli de Mediere sunt disponibile pe site-ul ADR Center România la adresa  http://www.adrcenter.ro/reguli-de-mediere/.  

Articolul 2. Definiții și abrevieri

2.1. Toți termenii utilizați în cuprinsul prezentelor Reguli vor fi interpretați în conformitate cu legislația internă și internațională aplicabilă.

2.2. Abrevierile din cuprinsul prezentului Contract au următoarea semnificație:

a. Reguli – Regulile de mediere ale ADR Center România.

2.3. Prezentul document utilizează termeni care sunt definiți după cum urmează:

a. ”ADR Center România” – o rețea națională de mediatori din România, parte a unei rețele internaționale de mediatori care furnizează de servicii de mediere sub același nume de brand, ”ADR Center”. Rețeaua ADR Center România este gestionată de S.C. Mediation & Training International S.R.L., o societate comercială înregistrată în România, cod fiscal RO35411378 și număr de înregistrare la Registrul Comerțului J16/50/2016 care deține drepturile de utilizare ale brandului ”ADR Center” în România.

b. ”Clauza de mediere ADR Center România” – ”Părțile sunt de acord ca orice dispută, controversă sau cerere care apar ca urmare sau în relație cu prezentul contract (incluzând orice dispută referitoare la încheierea, executarea sau desființarea lui), să fie soluționată prin procedura medierii de către ADR Center România cu respectarea Regulilor de Mediere ale ADR Center România. Instanțele de stat sau cele arbitrale sunt competente doar după eșuarea procedurii de mediere efectuate cu respectarea Regulilor de Mediere ale ADR Center România.”

c. ”Mediator ADR Center România” – Mediator care face parte din ADR Center România (profil vizibil la adresa https://www.adrcenter.ro/mediatori).

d. ”Mediere” sau ”procedură de mediere” – Un proces de negociere facilitat de un specialist imparțial și fără putere de decizie. 

e. ”Parte” – Persoană fizică, grup, organizație din sectorul public sau privat care este parte într-un procedură de mediere.

f. ”Ședința de mediere” – Forma de bază a derulării procedurii de mediere. Ședința de mediere poate cuprinde sesiuni comune și/sau sesiuni separate, în funcție de circumstanțele cazului și de decizia mediatorului, cu consultarea părților.

g. ”Centru de Soluționare” – Birou propriu al ADR Center România sau formă de exercitare a profesiei de mediator a unui mediator ADR Center România la a cărui adresă sunt furnizate servicii de mediere într-o anumită localitate (e.g. ”ADR Center România - Centrul de Soluționare Iași”, sau pe scurt ”ADR Center Iași”).  

Articolul 3. Inițierea procedurii de mediere

3.1. Orice parte a unei  dispute poate să inițieze procedura de mediere, prin depunerea unei cereri la ADR Center România în conformitate cu prezentele Reguli. Cererea de mediere poate fi depusă și de altă parte interesată de soluționarea amiabilă a disputei, așa cum poate fi un angajator, o autoritate, un avocat sau un consilier juridic al uneia dintre părți. Cererea de mediere poate fi depună în format scris la oricare din Centrele de Soluționare ADR Center Romania, prin email la adresa office@adrcenter.ro sau prin completarea formularului de solicitare de mediere disponibil la adresa https://www.adrcenter.ro/solicita-formular-mediere. 

3.2. O parte poate solicita ADR Center România să invite o altă parte să participe la mediere. După primirea unei astfel de solicitări și plata taxei de administrare a solicitării, ADR Center România va contacta cealaltă parte în numele mediatorilor afiliați la rețea, o va invita să participe la o întâlnire în persoană sau online și va încerca să obțină un răspuns referitor la posibilitatea de a participa la mediere.

3.3. Partea care depune cererea de mediere poate atașa orice documente pe care le consideră necesare pentru o mai bună înțelegere a cazului.

3.4. În cazul în care partea invitată la mediere refuză să participe la mediere sau nu se prezintă la întâlnirea programată fără să fi răspuns la invitație, procedura de mediere va fi abandonată iar partea care solicită medierea va fi informată.

3.5. În cazul în care partea invitată la mediere acceptă să participe, aceasta va furniza ADR Center România informații și documente considerate necesare în scopul unei bune înțelegeri a cazului.

3.6. Toate documentele prezentate vor fi disponibile pentru consultare pentru mediator(i) și, în funcție de opțiunea părților care furnizează documentele, de către toți participanții la procedura de mediere.

3.7. ADR Center România informează partea care a solicitat medierea dacă partea invitată a acceptat medierea.

3.8. Corespondența cu ADR Center România va fi în limba română, când toate părțile sunt de naționalitate română sau în limba română și/sau limba engleză, când cel puțin una dintre părți nu este de naționalitate română.

Articolul 4. Alegerea sau desemnarea mediatorului

4.1. ADR Center România desemnează un mediator sau doi în funcție de natura litigiului și de corespondența cu părțile. În cazul în care sunt de acord, părțile pot să selecteze unul sau doi mediatori din lista mediatorilor ADR Center România.

Articolul 5. Conflictul de interese

5.1. Înainte de prima întâlnire cu părțile, mediatorul va semna o declarație de imparțialitate, neutralitate și independență.

5.2. Orice mediator, selectat în comun de către părți sau desemnat de ADR Center România, va dezvălui ADR Center România și părților dacă are vreun interes financiar sau personal în rezultatul medierii sau dacă există vreun fapt sau circumstanță care ar putea să creeze o prezumție de părtinire. Dezvăluirea va fi făcută imediat ce mediatorul va lua act de faptele sau circumstanțele menționate mai sus, indiferent dacă acest moment este înainte sau în timpul procedurii de mediere. După primirea oricăror astfel de informații și după solicitarea opiniilor părților, ADR Center România poate înlocui mediatorul, de preferință din listele de mediatori acceptabili comunicate anterior de către părți.

5.3. Părțile pot, separat sau în comun și în orice moment, să solicite ADR Center România înlocuirea mediatorului atunci când, în opinia lor, există circumstanțe care generează îndoieli cu privire la imparțialitatea și independența mediatorului. ADR Center România va lua o decizie ca răspuns la solicitarea menționată.

Articolul 6. Reprezentarea

6.1. Este preferabil ca părțile să participe la mediere, unde pot fi asistate de avocați, consilieri juridici, experți sau alți specialiști.

6.2. Persoanele fizice care nu pot participa la mediere trebuie să își desemneze reprezentanți care să aibă mandat legal de reprezentare și care să fie pe deplin informați cu privire la caz și care să fie autorizați să participe la mediere, să semneze contractul de mediere, să negocieze și să semneze acordul de mediere.

6.3. Pentru părțile, altele decât persoanele fizice, vor participa la procedura de mediere reprezentanți mandatați să negocieze, să semneze contractul de mediere și, eventual, acordul de mediere.

Articolul 7. Începerea ședințelor de mediere

7.1. Mediatorul și părțile vor putea participa la o întâlnire comună preliminară pentru a purta discuții cu privire la utilizarea medierii, pentru a stabili condițiile generale și pentru a semna contractul de mediere. 

7.2. Ședințele de mediere încep la o dată și oră convenite de comun acord între părți și mediator după semnarea contractului de mediere. 

Articolul 8. Data, ora și locul medierii

8.1. Mediatorul va programa data și ora fiecărei ședințe de mediere. Medierea se va desfășura la un birou al ADR Center România care este convenabil pentru părți sau în orice altă locație cu privire la care părțile și mediatorul sunt de acord. 

8.2. Medierea poate fi efectuată și la distanță în condițiile agreate de mediator(i) și părți. Pentru aceasta, părțile pot utiliza mijloace tehnologice, așa cum sunt aplicațiile de videoconferință, puse la dispoziție de ADR Center România. 

Articolul 9. Desfășurarea ședințelor de mediere

9.1. Ședințele de mediere încep după semnarea contractului de mediere dintre mediator și părți. 

9.2. Mediatorul poate conduce ședințele de mediere în modul pe care îl consideră adecvat, ținând cont de circumstanțele cauzei, de preferințele părților și de necesitatea soluționării litigiului într-un timp cât mai scurt. 

9.3. Mediatorul nu are autoritatea de a impune o înțelegere părților. Mediatorul este autorizat să efectueze ședințe comune sau separate cu părțile. La cererea părților și cu acordul său, mediatorul poate face recomandări orale sau scrise cu privire la soluționarea adecvată a litigiului, fără ca acestea să oblige părțile în orice fel.

9.4. Cu excepția situațiilor agreate de părți sau de lege, nu sunt permise înregistrarea sau divulgarea declarațiilor făcute sau a informațiilor furnizate în cadrul ședințelor de mediere, inclusiv referitoare la acceptarea sau respingerea oricăror propuneri de soluționare sau orice alte informațiilor furnizate de mediator(i) sau de părți.

9.5. Ședințele de mediere sunt private. Participarea oricărei alte persoane în afara părților și eventual, a reprezentanților, avocaților sau consilierilor juridici ale acestora, este posibilă doar cu acordul părților și al mediatorului.

9.6. La fiecare ședință de mediere, mediatorul și participanții la respectiva ședință vor semna un proces verbal prin care vor fi reținute informații logistice cu privire la durata ședinței și participanți. 

Articolul 10. Închiderea procedurii de mediere

10.1. Procedura de mediere se închide atunci când:

a. Părțile au ajuns la o înțelegere;

b. Părțile nu au ajuns la o înțelegere, motiv pentru care mediatorul sau oricare dintre părți declară că ședințele de mediere s-a terminat;

c. Au trecut 30 de zile de la inițierea procedurii de mediere sau durata de timp stabilită de la început pentru soluționarea medierii a expirat și părțile nu au ajuns la un acord cu privire la extinderea ei;

d. Atunci când una din părți sau ambele decid să renunțe la procedura de mediere.

10.2. La închiderea procedurii de mediere, părțile și mediatorul vor semna un proces verbal care va reflecta părțile și rezultatul procesului de mediere.

Articolul 11. Confidențialitatea

11.1. Toate informațiile, înregistrările, rapoartele sau alte documente primite de mediator(i) de la părți vor fi confidențiale, cu excepția cazurilor agreate de părți. 

11.2. Dacă părțile nu decid altfel, mediatorul este obligat să păstreze confidențialitatea informațiilor de care ia cunoștință în cursul activității sale de mediere, precum și cu privire la documentele întocmite sau care i-au fost predate de către părți pe parcursul medierii, chiar şi după încetarea funcției sale. 

11.3. Cu excepția cazurilor în care convin altfel, părțile vor păstra confidențialitatea medierii și nu se vor baza sau nu vor prezenta ca probe în nici o procedură arbitrală, judiciară sau de altă natură:

a. opiniile exprimate, sugestiile, recomandările sau propunerile formulate de părți sau de mediator în cursul ședințelor de mediere;

b. recunoașterile făcute de părți în cursul ședințelor de mediere referitoare la fondul disputei;

11.4. Orice probă sau sursă de probă nu devine inadmisibilă numai ca urmare a utilizării sale în ședințelor de mediere.

Articolul 12. Excluderea răspunderii

12.1. Nici ADR Center România și nici vreun mediator ADR Center România nu vor fi răspunzători față de nici o parte pentru orice act sau omisiune susținută în legătură cu orice mediere desfășurată în conformitate cu aceste Reguli.

12.2. Mediatorii ADR Center România și formele lor de exercitare a profesiei își asumă răspunderea pentru serviciile de mediere pe care le furnizează. 

12.3. ADR Center și ADR Center România sunt interesate ca mediatorii ADR Center România să furnizeze servicii de mediere de cea mai bună calitate și doresc să primească informații în acest sens de la utilizatorii acestor servicii, dar nu răspund sub nici o formă pentru eventualele nemulțumiri sau prejudicii create. 

Articolul 13. Interpretarea și aplicarea Regulilor

13.1. Mediatorul va interpreta și va aplica aceste Reguli în măsura în care acestea se referă la îndatoririle și responsabilitățile mediatorului. Toate celelalte proceduri vor fi interpretate și aplicate de ADR Center România.

Articolul 14. Taxe de administrare și onorarii

14.1. Cu excepția cazului în care părțile la mediere au convenit altfel, toate taxele și cheltuielile administrative ale ADR Center România, inclusiv, fără limitare, onorariile și cheltuielile mediatorului (sau ale mediatorilor) vor fi suportate în mod egal între părți. 

14.2. Onorariul de mediere reprezintă contravaloarea serviciilor de mediere prestate și include activități de pregătire individuală a mediatorului, întâlniri cu părțile și eventual alte părți interesate.

14.3. Atunci când mediatorul trebuie să se deplaseze în alte localități, după consultarea mediatorului cu părțile, acestea vor deconta timpul și cheltuielile de deplasare ale mediatorului.

14.4. Onorariile de mediere ale mediatorilor ADR Center Romania sunt stabilite prin Anexa la prezentele Reguli.

Articolul 15. Rolul mediatorului în cadrul altor proceduri

15.1. Cu excepția cazului în care toate părțile sunt de acord în scris, mediatorul nu poate acționa în calitate de arbitru sau reprezentant al unei părți în nici o procedură ulterioară de soluționare a diferendului care a făcut obiectul medierii.

Articolul 16. Apelarea la procedurile arbitrale sau judecătorești

16.1. Părțile se angajează să nu inițieze în timpul medierii, nici o procedură arbitrală sau judiciară cu privire la o dispută care face obiectul medierii, cu excepția cazului când astfel de proceduri sunt în derulare sau când inițierea lor este necesară pentru întreruperea perioadei de prescripție.

Articolul 17. Legea guvernabilă

17.1. Medierea va fi guvernată și interpretată în conformitate cu Legea nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator cu modificările și completările ulterioare. 

17.2. Instanțele din România au competența exclusivă de a soluționa orice revendicare, dispută sau diferend care ar putea apărea din sau în legătură cu procedurile de mediere guvernate de aceste Reguli.

Articolul 18. Acordul de Mediere

18.1. Orice Acord de Mediere nu va fi obligatoriu din punct de vedere juridic până când nu va fi scris și semnat de părți sau în numele acestora.

ANEXA – Onorariile de mediere ale mediatorilor ADR Center România

1. Solicitantul plătește mediatorului o taxă de administrare de 110 RON la transmiterea cererii de mediere pentru fiecare parte invitată. Suma este nereturnabilă și reprezintă costurile de administrare a solicitării. 

2. Tabel cu onorarii de mediere pentru fiecare parte – în RON (TVA-ul nu este aplicabil):

ONORARII DE MEDIERE PENTRU FIECARE PARTE ÎN MEDIERE
Clasa de onorariuValoarea obiectului disputei în RONOnorariu de bazăOnorariu suplimentar
De laLaTermen 30 zile (max. 8 ore)*Oră adițională
I0 RON20.000 RON500 RON150 RON
II20.001 RON500.000 RON1000 RON200 RON
III500.001 RON2.500.000 RON2000 RON250 RON
IV2.500.001 RON5.000.000 RON3000 RON300 RON
V5.000.001 RON12.500.000 RON4000 RON350 RON
VI12.500.001 RON25.000.000 RON5000 RON400 RON
VII25.000.001 RON50.000.000 RON6000 RON450 RON
VIII≥ 50.000.001 RON7500 RON500 RON

* Timp efectiv petrecut în ședințe de mediere și timpul necesar pentru deplasarea în alte localități (conform Via Michelin)

3. Dacă obiectul disputei nu este evaluabil în bani, mediatorul va fixa onorariul aferent oricărei clase de onorariu din tabelul de mai sus, luând în considerare complexitatea cauzei și numărul de părți implicate.

4. Onorariile de mediere includ contravaloarea serviciilor de mediere prestate în o perioadă de timp consolidată de 8 de ore pe parcursul a 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului de mediere. În vederea inițierii procedurii de mediere, părțile vor achita mediatorului un depozit în cuantum de cel puțin 50% din onorariul de mediere.

5. În cazul în care, cu acordul părților, durata de timp în care mediatorul furnizează servicii de mediere depășește 8 ore, fiecare parte va plăti un onorariu suplimentar conform tabelului prevăzut la punctul 2 de mai sus.

6. Onorariul de mediere nu acoperă costurile de traducere a documentelor, interpretare, costurile de călătorie, de cazare ale mediatorului atunci când participă la o mediere în altă localitate și/sau eventuale alte costuri ocazionate de furnizarea unor servicii conexe asistării oferite (experți, consiliere etc.). Toate aceste costuri vor fi suportate de părți în condițiile în care acestia și-au exprimat acordul prealabil cu privire la realizarea activităților respective și a costurilor aferente.

7. Părțile sunt răspunzătoare în solidar și în mod egal pentru plata onorariului de mediere, în cazul în care nu s-au înțeles altfel.

8. În condițiile în care în urma discuțiilor dintre mediator și părți se identifică necesitatea extinderii medierii și asupra altor subiecte de natură conflictuală, aceștia, de comun acord pot agrea extinderii asistării și reevaluarea valorii obiectului cauzei și a onorariului de mediere.

Descarcati de aici Regulile de mediere ADR Center Romania in format PDF.